Ateroesclerosi: la pandèmia silent

L’article de la Clínica Salus Infirmorum

Ateroesclerosi: la pandèmia silent

logo-clínica salus

L’ateroesclerosi és la forma més freqüent d’arterioesclerosi, que és un terme general que inclou diversos trastorns responsables de l’engruiximent i la pèrdua d’elasticitat de les parets arterials.

En els últims anys, la taxa de morbimortalitat atribuïble a l’ateroesclerosi, en qualsevol de les seves manifestacions, va produir gairebé 15 milions de morts a tot el món (25% de totes les morts). L’ateroesclerosi és així la causa principal de mortalitat a tot el món, essent d’especial importància als països més desenvolupats. En aquests l’increment de l’expectativa de vida, l’envelliment de la població, el desenvolupament de factors de risc cardiovascular i els mals hàbits afavoreixen l’engruiximent de la paret arterial.

Això comporta un estretament de la llum dels vasos arterials i, conseqüentment, un dèficit en l’arribada de sang als teixits. Els quadres clínics apareixen en funció de l’òrgan afectat: cardiopatia isquèmica, si afecta les artèries coronàries; isquèmia cerebrovascular, si afecta el sistema nerviós central; i isquèmia arterial perifèrica, si les artèries afectades són les que distribueixen la sang a la resta de l’organisme, sobretot membres inferiors.

Ateroesclerosi: la pandèmia silent

L’Angiologia i Cirurgia Vascular és l’especialitat mèdica que tracta, sigui de forma mèdica o quirúrgica, les repercussions d’aquestes obstruccions arterials als teixits perifèrics. La conseqüència clínica de les obstruccions arterials d’aquests vasos comporta com a símptoma l’aparició de claudicació intermitent, és a dir, l’aparició de dolor a membres inferiors en caminar a causa de la mancança d’arribada de sang als músculs (isquèmia – grau 2). Si aquest quadre progressa, el dèficit d’oxigenació dels teixits pot arribar a provocar dolor inclús en repòs (grau 3) o, en el cas més extrem, la necrosi i gangrena de teixits (grau 4).

El control més eficaç de la malaltia, sense cap dubte, és el dels factors de risc, el qual s’ha esquematitzat clàssicament com:
-Factors no modificables: gènere i edat
-Factors modificables: hipertensió arterial, diabetis mellitus i dislipèmia
-Factors eliminables: tabac i hàbits de vida no saludables.

Des del punt de vista mèdic, l’ateroesclerosi es tracta amb diversos fàrmacs: antiagregants, anticoagulants, estatines, vasodilatadors, hemorreològics, fibrinolítics… segons diferents pautes i indicacions en funció de l’evolució de la malaltia.

Quan les conseqüències clíniques de la malaltia ho justifiquen, com a darrera possibilitat terapèutica, queda el tractament invasiu, ja sigui en forma de tractament endovascular, mitjançant la dilatació de les localitzacions més estretes i, si s’escau, la implantació d’un stent o en forma de tractament quirúrgic (especialment bypass). Malauradament, els casos més greus poden requerir inclús l’amputació d’un membre.

A Clínica Salus Infirmorum, des d’aquest del juny de 2020, hem obert una consulta d’Angiologia i Cirurgia Vascular destinada a l’atenció dels pacients afectes d’aterosclerosi de membres inferiors.

Dr. August Corominas
Col·legiat n. 28483
Angiologia i Cirurgia Vascular

 Clínica Salus Infirmorum

VOLS COL·LABORAR A LA WEB?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns!