Bases del 2n concurs literari de la Vall de Campmajor

Bases del 2n concurs literari de la Vall de Campmajor

1. Objectiu del concurs

● L’objectiu d’aquest concurs és el de promoure la creació literària en llengua catalana així com el de celebrar la festivitat de Sant Jordi amb la creació de les diferents obres presentades.

2. Categories, destinataris i modalitat de creació literària

Hi ha 4 categories, segons l’edat, en modalitats diferents.
● Categoria 1 – Nascuts entre l’any 2021 i l’any 2015 (veïns del poble), dibuix lliure.
● Categoria 2 – Nascuts entre l’any 2014 i l’any 2009 (veïns del poble), text il·lustrat.
● Categoria 3 – Nascuts entre l’any 2008 i l’any 2 004 (veïns del poble), text lliure.
● Categoria 4 – Nascuts l’any 2003 o abans de l’any 2003, text lliure.

3. Condicions p er a l a participació

Hi poden participar les persones que compleixin els requisits següents:
● En les categories 1 , 2 i 3 , serveí de St. Miquel de Campmajor.
● En la categoria 4, pot participar tothom nascut l’any 2003 o abans de l’any 2003, sigui o no veí del poble.
● Presentar una única obra, no presentada en cap edició anterior.
● Presentar treballs originals. Aquells que hagin estat plagiats seran desqualificats.

 

4. Llengua de les obres presentades

● Les obres presentades han d’estar redactades en llengua catalana.

5. Condicions en la selecció del tema

● El tema és lliure.
● Es valorarà l’originalitat, l’estructura i la qualitat en la redacció.
● Es desestimaran els treballs que enalteixin la violència, el sexisme, el racisme…

6. Característiques formals de les obres presentades

● Categoria 1, dibuix en estil lliure en base de dimensions A 4.
● Categoria 2, relat il·lustrat de tema lliure. Mínim 6 vinyetes, màxim 10 vinyetes. Base de dimensions A4 (un sol A 4 pel total de les vinyetes).
● Categoria 3, text de tema lliure de mínim 300 paraules, màxim 600 paraules.
● Categoria 4, text de tema lliure de mínim 600 paraules, màxim 2000 paraules.

7. Requisits per a la presentació de les propostes

● En les categories 1 i 2, el treball es presentarà escanejat i signat amb un pseudònim al correu regidorsantmiquel@gmail.com, en l’assumpte del correu caldrà fer-hi constar (concurs literari S MC + any de naixement).
● En les categories 3 i 4, el treball es presentarà en document pdf signat amb un pseudònim al correu regidorsantmiquel@gmail.com, en l’assumpte del correu caldrà fer-hi constar (concurs literari SMC + any de naixement).
● En tots els casos s’enviarà al correu concursliterarismc@gmail.com, les dades
personals següents, que es mantindran sense obrir fins a tenir la designació dels
guanyadors de cada modalitat per part del jurat. Llavors, es procedirà a obrir el correu
dels pseudònims:

     • Títol de l’obra
     • Pseudònim
     • Nom i cognoms
     • Any de naixement

8. Termini i lloc de presentació

● La data límit de presentació dels treballs serà el 16 d’abril del 2021.
● La presentació es farà via correu electrònic.

9. Selecció dels treballs guanyadors

● El jurat estarà integrat pels membres de la redacció de la revista GOLANY, la
tècnica de normalització lingüística del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, i alguns
regidors de l’ajuntament de St. Miquel d e Campmajor.
● Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència
que es produeixi durant la convocatòria, així com qualsevol aspecte no regulat per les
bases, ha de ser resolt pel urat d el c oncurs, l es decisions del qual són inapel·lables.
● Si es considera que no hi ha cap candidatura amb prou mèrits, el premi es pot
declarar desert.

10. Premis per als guanyadors

● El premi consistirà en un val descompte valorat en 50 € pel guanyador de
cadascuna de les categories. En el moment del lliurament es concretarà el lloc i la forma per bescanviar aquest val.

11. Autoria i propietat de les obres

● Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres premiades i finalistes,
pertanyen en exclusivitat a ls seus/seves autor/es, tot respectant el que preveu l a base 12.

12. Reserva dels drets de reproducció́

● L’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor tindrà el dret no exclusiu de
publicar, en els mitjans de comunicació (web, revista, xarxes social) de l’ajuntament,
amb finalitats no lucratives i coherents amb les activitats pròpies, sempre i quan faci
constar l’autoria de l’obra.
● Els autors cedeixen de forma gratuïta els drets de publicació de les obres a
l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor amb renúncia expressa a cap contra
prestació que no sigui el premi atorgat.

13. Publicació de les obres premiades i no premiades

● Les obres premiades seran publicades a la revista Golany i en aquells mitjans de
difusió on intervingui l’ajuntament si s’escau.
● Totes les obres presentades s eran publicades a l a p àgina web de l’ajuntament.

14. Notificació de la resolució del concurs i lliurament del premi

● 24 d’abril de 2021 de forma presencial a la plaça de les escoles a les 11:00h (en
cas de no poder-se fer presencialment es notificarà per correu electrònic als
guanyadors).
● La resolució́ es publicarà a la pàgina web de l’ajuntament.

15. Acceptació de les bases i de la normativa d’aplicació

● La  larticipació en aquest premi implica l’acceptació de les bases.

VOLS COL·LABORAR?

T’agradaria escriure reportatges? Tens coses interessants per explicar? Quins coneixements voldries compartir?

Vols arribar a molta gent? Explica’ns com podries col·laborar i com podries entretenir als nostres lectors de la web. Contacta’ns! 

EL QUE NECESSITES A un sol clic