Tractament de dades

El tractament s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la normativa estatal sobre aquesta matèria.

Amb quins criteris tractem les dades personals.

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades.

a) Els tractem de manera lícita, únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l’interessat.

b) Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.

c) Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.

d) Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

Finalitat del tractament de les dades

Contacte. Atenem les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra pàgina web. Les dades s’utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

Enviament d’informació.  Només enviem la informació al respondre els correus electrònics i al formulari de contacte. No enviem cap altre tipus d’informació ni tenim cap newsletter.

 

Drets de les persones amb relació al tractament de dades

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

Més informació: