El monstre de Banyoles


Des de fa molt de temps, un monstre viu a L’ESTANY de Banyoles.
Una vegada, ja fa molts anys, la vila de Banyoles vivia atemorida perquè el Drac que es cruspia totes les ovelles i senglars. Ni dins de les muralles els vilatans eren segurs, cada nit apareixia una porta esbotzada i un vilatà desaparegut.
Un dia, els soldats de Carlemany van acostar-se a l’estany per plantar cara al Drac. Però el Drac guanyà la batalla
Uns comerciants francesos que van veure l’escena, van decidir parlar amb el mateix Carlemany. Així que un exèrcit de França, comandat per Carlemany, va dirigir-se a venjar els seus companys. D’aquesta batalla, alguns diuen que Carlemany va plantar cara al Drac. D’altres, que en va suplicar per la seva vida. L’única certesa és que el Drac va continuar fent de les seves.
Els banyolins, atemorits, creien que només un miracle els podria salvar.
Corria la veu que un monjo francès de Narbona, anomenat Mer, podia fer miracles. Els banyolins anaren a suplicar al monjo que els ajudés. El monjo, doncs, va decidir anar a l’Estany de Banyoles.
Quan el Drac veié al monjo Mer no feu cap gest hostil. Al contrari, es mostrà com el gat més manyac.
Llavors el monjo es dirigí cap al centre de la vila amb el Drac seguint-lo i digué:
– Bona gent, mireu el vostre Drac. No us farà res!
Un vilatà, en veure el Drac tan dòcil, digué: – Matem-lo ara que el tenim amansit!
– Us en guardareu bé prou! – va protestar el monjo – Aquesta bèstia és inofensiva, i només menja herbes i arrels!
– I la gent que ha desaparegut? – replicà un altre vilatà.
– A les ordres i servei de Carlemany – respongué el monjo – Aviat tornaran a casa, no patiu per ells.
– I els ramats? – cridà un altre vilatà
– Potser això ho hauríeu de preguntar als cuiners de Carlemany.
La gent es quedà sorpresa mirant el Drac, fins que un nen petit acaricià el Drac, que es mostrà molt afectuós. La gent, tot seguit, l’imità.
Finalment el monjo s’endugué el Drac cap al lloc on era, perquè allà hi pogués reposar tranquil. I si algú s’acosta a l’Estany, encara avui sentireu les seves bafarades pudents per espantar la gent.

Sant Mer, després de l’experiència, decidí quedar-se al Pla de l’Estany. Podeu visitar la sevaErmitaa Olives i participar a l’Aplec de Sant Mer que encara se celebra cada any!


El monstruo de Banyoles

Desde hace mucho tiempo, un monstruo vive en el lago de Banyoles.
Una vez, hace ya muchos años, la ciudad de Banyoles vivía atemorizada porque el Dragón se comía todas las ovejas y jabalíes. Ni dentro de las murallas los aldeanos estaban seguros, cada noche aparecía una puerta reventada y un aldeano desaparecido.
Un día, los soldados de Carlomagno se acercaron al lago para enfrentarse al Dragón. Pero el Dragón ganó la batalla.
Unos comerciantes franceses que vieron la escena, decidieron hablar con el mismo Carlomagno. Así que un ejército de Francia, comandado por Carlomagno, se dirigió a Banyoles a vengar sus compañeros. De esta batalla, algunos dicen que Carlomagno se enfrentó al Dragón. Otros, que en suplicó por su vida. La única certeza es que el Dragón continuó haciendo de las suyas.
Los bañolenses, atemorizados, creían que sólo un milagro podría salvarlos.
Corría la voz que un monje francés de Narbona, llamado Mer, podía hacer milagros. Los bañolenses fueron a suplicar al monje que les ayudara. El monje, pues, decidió ir al lago de Banyoles.
Cuando el Dragón vio al monje Mer no hizó ningún gesto hostil. Al contrario, se mostró como el gato más cariñoso.
Entonces el monje se dirigió hacia el centro de la ciudad con el Dragón siguiéndolo y dijo:
– Buena gente, mirad su Dragón. ¡No les hará nada!
Un aldeano, al ver el Dragón tan dócil, dijo: – ¡Matémoslo ahora que lo tenemos amansado!
– ¡Pobre de vosotros! – protestó el monje – Esta bestia es inofensiva, ¡y sólo come hierbas y raíces!
– ¿Y la gente que ha desaparecido? – replicó otro lugareño.
– A las órdenes y servicio de Carlomagno – respondió el monje – Pronto volverán a casa, no se preocupen por ellos.
– ¿Y los rebaños? – gritó otro aldeano
– Quizás esto lo deberían preguntar a los cocineros de Carlomagno.
La gente se quedó sorprendida mirando el Dragón, hasta que un niño pequeño acarició el Dragón, que se mostró muy cariñoso. La gente, a continuación, lo imitó.
Finalmente el monje llevó el Dragón hacia el lugar donde estaba, para que allí pudiera reposar tranquilo. Y si alguien se acerca al lago, todavía hoy escuchará sus eruptos malolientes para asustar a la gente.

San Mer, después de la experiencia, decidió quedarse en el Pla de l’Estany. Puede visitar su Ermita en Aceitunas y participar en el Encuentro de Sant Mer que todavía se celebra cada año!


The monster of Banyoles

From a long time, a monster lives in the lake of Banyoles.
Once, many years ago, the city of Banyoles lived in fear because the Dragon ate all the sheep and boars. Not even inside the walls were the villagers safe, every night a broken door appeared and a villager disappeared.
One day, Charlemagne’s soldiers approached the lake to face the Dragon. But the Dragon won the battle.
Some French merchants who saw the scene decided to speak with Charlemagne himself. So an army of France, commanded by Charlemagne, went to Banyoles to avenge his companions. From this battle, some say that Charlemagne confronted the Dragon. Others, who begged for his life. The only certainty is that the Dragon continued making his own stuff.
The local people from Banyoles, frightened, believed that only a miracle could save them.
They heard that a French monk from Narbonne, called Mer, could work miracles. So they went to beg the monk to help them. The monk, then, decided to go to the lake of Banyoles.
When the Dragon saw the monk Mer he made no hostile gesture. On the contrary, he was the most affectionate cat.
Then the monk went to the center of the city with the Dragon following him and said:
– Good people, look at your Dragon. It will not do anything to you!
A villager, seeing the Dragon so docile, said: – Let’s kill him now that we have him tamed!
– Poor of you! – protested the monk – This beast is harmless, and only eats herbs and roots!
– And the people who have disappeared? – replied another villager.
– To the orders and service of Charlemagne – the monk replied – Soon they will return home, do not worry about them.
– And the flocks? – shouted another villager
– Perhaps this should be asked of Charlemagne’s cooks.
People were surprised watching the Dragon, until a small child caressed the Dragon, who was very affectionate. The people, then, imitated him.
Finally the monk took the Dragon to the place where he was, so that there he could rest calmly. And if someone approaches the lake, they will still hear their smelly eruptions to scare people.

San Mer, after the experience, decided to stay at Pla de l’Estany. You can visit the Hermitage in Olives and participate in the Sant Mer Meeting that is still held every year!


 

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *