Les coves prehistòriques de Serinyà

Ideal per conèixer el pas de l'home de Neandertal a l'home modern.

Les coves prehistòriques de Serinyà

Les COVES PREHISTÒRIQUES són un paratge únic per conèixer on vivien els caçadors recol·lectors de la prehistòria. Les coves de Serinyà són el millor jaciment de l’Europa occidental per conèixer el pas de l’home de Neandertal a l’home modern.

Són un conjunt de jaciments prehistòrics que va ser descobert a mitjans del segle XX.

Tot el conjunt ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. La cronologia del jaciment és molt àmplia i compren des del Paleolític mitjà i paleolític superior passant pel neolític antic, neolític mitjà, final, i calcolític fins al bronze final.

Formen part del conjunt, la cova de l’Arbreda, Mollet I i la cova del Reclau Viver, obertes al públic i unes altres com Mollet II, Mollet III, Cova d’en Pau, Arbreda II i Cau del Roure.

Les coves són el resultat per una banda, de la formació del travertí a través de la deposició de carbonat de calci de l’aigua; i per un altre, dels processos que més tard dissoldrien, amb aigua, aquest mateix travertí.

Al llarg del paleolític fou utilitzat com a refugi per animals, per l’home de neandertal i per l’home modern. Durant el neolític fou utilitzat com a lloc d’enterraments. Les restes trobades pertanyen al període del Paleolític mitjà (250.000 BP) i paleolític superior (40.000 BP-9.000 BP).

 


Las CUEVAS PREHISTÓRICAS son un paraje único para conocer donde vivían los cazadores recolectores de la prehistoria. Las cuevas de Serinyà son el mejor yacimiento de la Europa occidental para conocer el paso del hombre de Neandertal al hombre moderno.

Son un conjunto de yacimientos prehistóricos que fue descubierto a mediados del siglo XX.

Todo el conjunto ha sido declarado Bien Cultural de Interés Nacional. La cronología del yacimiento es muy amplia y comprende desde el Paleolítico medio y paleolítico superior pasando por el neolítico antiguo, neolítico medio, final, y calcolítico hasta el bronce final.

Forman parte del conjunto, la cueva de la Arboleda, Mollet I y la cueva del Reclau Viver, abiertas al público y otras como Mollet II, Mollet III, Cueva de Pablo, Arboleda II y Cau del Roure.

Las cuevas son el resultado por un lado, de la formación del travertino a través de la deposición de carbonato de calcio del agua; y por otro, de los procesos que más tarde disolverían, con agua, este mismo travertino.

A lo largo del paleolítico fue utilizado como refugio para animales, para el hombre de neandertal y por el hombre moderno. Durante el neolítico fue utilizado como lugar de enterramientos. Los restos encontrados pertenecen al periodo del Paleolítico medio (250.000 BP) y paleolítico superior (40.000 BP-9000 BP).


PREHISTORIC COOKS are a unique place to know where hunting hunters lived in prehistory. The caves of Serinyà are the best site in Western Europe to know the step of Neanderthal man to modern man.

They are a set of prehistoric sites that were discovered in the mid-twentieth century.

The whole set has been declared a Cultural Good of National Interest. The chronology of the site is very broad and can be purchased from the Upper Palaeolithic and Palaeolithic period, passing through the Neolithic ancient, Neolithic medium, end, and Chalcolithic to the final bronze.

They are part of the complex, the Cova de l’Arbreda, Mollet I and the Cova del Reclau Viver, open to the public and others such as Mollet II, Mollet III, Cova d’en Pau, Arbreda II and Cau del Roure.

The caves are the result, on the one hand, of travertine formation through the deposition of calcium carbonate of water; and on the other, the processes that would later dissolve, with water, that same travertine.

Throughout the Palaeolithic it was used as a refuge for animals, for the Neanderthal man and modern man. During the Neolithic it was used as a place of burial. The remains found belong to the period of the Middle Paleolithic (250,000 BP) and Upper Paleolithic (40,000 BP-9,000 BP).


LES CUISINES PRÉHISTORIQUES sont un lieu unique pour savoir où vivaient les chasseurs dans la préhistoire. Les grottes de Serinyà sont le meilleur site d’Europe occidentale pour connaître le pas de l’homme de Néandertal jusqu’à l’homme moderne.

Ils constituent un ensemble de sites préhistoriques découverts au milieu du XXe siècle.

L’ensemble a été déclaré bien culturel d’intérêt national. La chronologie du site est très large et peut être achetée à partir du Paléolithique supérieur et du Paléolithique, en passant par le néolithique antique, le médium néolithique, la fin et le Chalcolithique jusqu’au bronze final.

Ils font partie du complexe, la Cova de l’Arbreda, Mollet I et la Cova del Reclau Viver, ouverts au public et à d’autres, tels que Mollet II, Mollet III, Cova d’en Pau, Arbreda II et Cau del Roure.

Les grottes sont le résultat, d’une part, de la formation de travertins par le dépôt de carbonate de calcium dans l’eau; et de l’autre, les processus qui se dissolvent plus tard avec de l’eau, ce même travertin.

Tout au long du Paléolithique, il a été utilisé comme refuge pour les animaux, pour l’homme de Néandertal et l’homme moderne. Au néolithique, il était utilisé comme lieu d’inhumation. Les restes trouvés appartiennent à la période du Paléolithique moyen (250 000 BP) et du Paléolithique supérieur (40 000 BP-9 000 BP).

Valoreu i escriviu una ressenya

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

C-66
17852 CT ES
Com arribar-hi
Dissabte i diumenge: 11 a 12h visita en català 12 a 13h visita en castellano ___ Altres dies amb cita prèvia. 6€ general / 3€ reduïda* (*la tarifa reduïda s’aplica a persones majors de 65a, adults amb discapacitat i escolars i estudiants. En tots els casos es pot sol·licitar acreditació)